Mielen hyvinvointi: Masennus: Masennuksen syyt

Masennuksen syyt

Masennuksen syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Se miten ne vaikuttavat eri ihmisten kohdalla vaihtelee ihmisestä toiseen. Masennustilojen taustalta saattaa löytyä perinnöllinen alttius sekä joku ulkoinen laukaiseva tekijä kuten kuormittava elämänmuutos, läheisen ihmissuhteen puute tai pitkäaikainen stressi. Toimintakyvyn heikentyessä ja elämäntilanteiden muuttuessa moni ikääntyvä  kokee huolestuneisuutta ja pelkoa tulevaisuuden suhteen. Koetaan voimattomuuden tunnetta ja pelkoa niin fyysisen selviämisen kuin myös omiin asioihinsa vaikuttamismahdollisuuksien osalta. Jos  tulevaisuuteen liittyvät haasteet tuntuvat suurilta ja sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat vähäisiltä, tilanteen aiheuttama stressi voi laukaista masennuksen.

Tutkimusten valossa masennusalttiutta voivat lisätä muun muassa geneettiset tekijät, synnynnäinen temperamentti, kasvun ja kehityksen aikainen kielteinen tapahtuma (esimerkiksi vanhemman menetys) ja sosiaaliset tekijät. Masennusta voivat aiheuttaa lisäksi erilaiset ulkoiset elämänkulkuun liittyvät tilanteet kuten taloudellisen tilanteen heikkeneminen, elämä vaikeassa ihmissuhteessa,  onnettomuuteen joutuminen, kuoleman läheisyys tai ympärillä olevan arvo- ja moraalimaailman muuttuminen itselle vieraaksi. Masentuneen mielialan taustalla saattaa olla myös jokin sairaus kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, sokeritauti, sepelvaltimotauti tai Parkinsonin tauti. Masennus voi olla myös sydän- tai aivoinfarktin jälkitila. Monet lääkkeet (esimerkiksi osa sydän- ja verenkiertoelinten  sairauksiin käytettävistä lääkkeistä) sekä päihteiden liikakäyttö lisäävät masennukseen sairastumisen riskiä. 

Masennukselle altistavia tekijöitä vanhuudessa katsotaan olevan

 • perintötekijät
 • vanhenemiseen liittyvät biologiset muutokset
 • vakava virheravitsemus
 • fyysiset sairaudet
 • toimintakyvyn lasku
 • aktiivisuuden väheneminen
 • kognitiiviset ikämuutokset (kuten muutokset tarkkaavaisuudessa ja tiedonkäsittelyssä)
 • psyykkinen stressi ja kuormittavat elämäntapahtumat (esimerkiksi eläkkeelle jäänti)
 • negatiivinen kognitiivinen tyyli (kuten mustavalkoajattelu, asioiden ottaminen liian henkilökohtaisesti, juuttuminen jäykkiin sääntöihin) 
 • aikaisempi masennushistoria
 • sosiaalisen tuen ja myönteisyyden puute 

Masennuksen hoitoon voidaan käyttää eri menetelmiä. Hoitona käytetään yleensä terapiaa ja lääkehoitoa sekä vakavissa tapauksissa myös sairaalahoitoa. Lisäksi keskusteluapu on toimiva hoitomuoto monelle. Keskusteluapua voi hakea esimerkiksi vertaisryhmistä, paikallisesta terveyskeskuksesta tai mielenterveystoimistosta. Hoito on aina sitä tehokkaampaa mitä nopeammin autettava saa apua.